In deze nieuwsbrief o.a.

Secretaris: J. Maat
Maris 47, 2681 MP Monster
Tel. 06-30779905
E-mail: VUG-secretaris@u-vitalis.nl
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdagen 16 en 30 november 2021 -
  Inclusief programma en agenda

 • Concept Notulen VUG ALV 20 april 2021

 • Unilever Algemeen Pensioen Fonds – kring Progress
  - VO Progress
  - Nieuwe Pensioenakkoord
  - Koepel Gepensioneerden

 • www.U-Vitalis.nl
Editie 38 - oktober 2021

Beste VUG leden,

Ook al zijn de Corona-maatregelen verregaand versoepeld, op het moment van besluiten waar en hoe onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 november te organiseren zijn nog veel zaken ongewis. Daarom heeft het VUG bestuur besloten om opnieuw een online webinar te organiseren. Hoe u deel uitmaakt van het online publiek en hoe u - vanuit huis - kunt stemmen, leest u verderop.

De agenda is er niet minder interessant om want er komen de volgende zaken aan bod:
1) Wijziging van de statuten om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en tegelijk de VUG, de O&O verenigingen en COGU slagvaardig te houden voor de toekomst
2) De formele rol die verenigingen van gepensioneerden kunnen krijgen bij de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord en die de VUG enthousiast wil oppakken
3) De eerste contouren van de strategie-update 2022-2027 waarop uw reacties welkom zijn
4) En natuurlijk weer een gastspreker van formaat met opnieuw een relevant onderwerp: Hedda Renooij, directeur Unilever APF met de stand van zaken van het APF en het Nieuwe Pensioenakkoord.

Ook kijken wij vooruit naar de voorjaars ALV in april 2022, waar we weer ‘echt’ bij elkaar willen komen in Rotterdam. En tussendoor zal op 30 november a.s. nog een extra online ALV vergadering georganiseerd worden om het proces van de statutenwijziging af te ronden (Lees verder in stukje Statuten). De details voor uw aanmelding voor zowel ALV 16 november alsook de extra ALV van 30 november vindt u hieronder.

Ik hoop velen van u op dinsdag 16 november te mogen begroeten tijdens onze derde digitale ledenvergadering en, tenzij er meer dan 2.700 deelnemers aanwezig zijn op 16 november, ook op de extra ALV van dinsdag 30 november.

Nico Overbeeke
Voorzitter VUG

* * *

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VUG
dinsdag 16 november 2021

Het VUG bestuur nodigt u uit voor onze online Algemene Ledenvergadering (ALV) die plaatsvindt op dinsdag 16 november, van 14.00-16.00 uur met als belangrijk onderdeel de wijziging van onze statuten. De leden wordt gevraagd zich uit te spreken over een aantal voorstellen van het bestuur via zogenaamde polls die tijdens de bijeenkomst worden gelanceerd. Na de VUG ALV geeft mevrouw Hedda Renooij, directeur Unilever Algemeen Pensioen Fonds, een presentatie over ‘Pensioenontwikkelingen’.

Volgens onze huidige statuten moet meer dan 50% van de leden (dus meer dan 2.700 leden) aanwezig zijn bij de ALV om een statutenwijziging te kunnen goedkeuren. Dit gaan we niet halen en daarom hebben wij in lijn met de regels in de statuten ook een tweede ALV voorzien op dinsdag 30 november waarin de aanwezige leden (onafhankelijk van het aantal) met tweederde meerderheid de nieuwe statuten kunnen goedkeuren.

Agenda ALV
1. Welkom, opening (Nico Overbeeke)
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. * Notulen van Algemene Ledenvergadering 20 april 2021
4. * FinanciŽn VUG: Begroting VUG 2022 (Jan Verburg)
5. * Bestuurssamenstelling/vacature- Voorstel Bestuur: Benoeming Gerard Prins. Alternatieve kandidaatstelling kan door leden geschieden d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 5 dagen voor de vergadering.
6. Update strategieproces: De VUG op weg naar 2030 (Nico Overbeeke)
7. * WBTR traject: Statutenwijziging (Jan Verburg)
8. Diverse korte presentaties: VO, Koepel Gepensioneerden, U-Vitalis, COGU, Stichting SbZ
9. Rondvraag
10. Volgende ALV (indien nodig) i.v.m. statuten: dinsdag 30 november 14.00 uur via webinar
11. Voorjaars ALV 5 april 2022: In Engels Meeting & Conference Center, Rotterdam
12. Sluiting ALV VUG

* Vereist stemming van de leden

Aanmelden
Aanmelden voor beide ALV’s s.v.p. voor 10 november via de link:

www.u-vitalis.nl/16november

VUG-leden die niet over een computer beschikken, hoeven niets te missen. Zij kunnen zich schriftelijk aanmelden, zie hiervoor de betreffende alinea verderop.

Na aanmelding ontvangt u een informatiepakket over hoe de techniek werkt en een contactadres voor eventuele vragen. Ook krijgt u van de VUG-secretaris een persoonlijke link toegestuurd waarmee u de ALV op dinsdag 16 november kunt volgen. Deze informatie en link worden rond 4 november verstuurd. Voor de tweede ALV op dinsdag 30 november wordt u na 16 november automatisch geÔnformeerd.

Bij het opzetten van deze video-vergadering krijgt de VUG hulp van Unilever Wageningen. Wij hopen vanzelfsprekend dat alles goed gaat, maar vragen ook uw begrip omdat er zich altijd onverwachte ontwikkelingen kunnen aandienen die ons noodzaken tot verder verschuiven.

Schriftelijk aanmelden: VUG leden die niet over een computer of tablet beschikken kunnen zich tot uiterlijk 2 november schriftelijk aanmelden bij: VUG secretariaat, Antwoordnummer 318, 3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig). U krijgt dan de onderliggende vergaderstukken per post toegestuurd.

Vragen: Ook willen wij u de gelegenheid geven vragen te stellen. Om de vergadering soepel te laten verlopen, willen wij uw vragen vooraf ontvangen. U kunt hiervoor het aanmeldingsformulier op www.u-vitalis.nl/16november (nogmaals) gebruiken. U kunt deze vragen echter ook voor donderdag 11 november per brief sturen naar: VUG secretariaat, Antwoordnummer 318, 3000 VB Rotterdam (postzegel niet nodig).

* * *

Concept Notulen ALV 20 april 2020 (3)

Hieronder volgen de verkorte notulen van deze vergadering. De uitgebreide versie is in te zien op de U-Vitalis website link www.u-vitalis.nl/VUG -> Vergaderstukken ALV november 2021.

Notulen: De vergadering werd gehouden en via een webinar ‘uitgezonden’ vanuit het Global Foods Innovation Centre HIVE in Wageningen. Er waren 121 personen online aanwezig. Na afloop van de vergadering hield mevrouw Annemarieke de Haan, Executive Vice-President Unilever Benelux, een enthousiaste presentatie over Unilever en Unilever Benelux.

Bestuurssamenstelling (Nico Overbeeke)
De volgende mutaties zijn voorgesteld volgens het schema dat op de vorige ALV is goedgekeurd. Elly Christ, Ton Lotterman en Nico Overbeeke zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. De herbenoeming is voorgelegd aan de vergadering en met 100% van de uitgebrachte stemmen bekrachtigd. De voorzitter dankt, mede namens de andere bestuursleden, de leden voor het uitgesproken vertrouwen.

FinanciŽn VUG (Jan Verburg)
In de toelichting op de Jaarrekening 2020 valt op dat over de gehele lijn de uitgaven behoorlijk lager zijn dan begroot hetgeen een gevolg is van het stilvallen van activiteiten t.g.v. de coronacrisis. De post van de COGU gereserveerd voor de jaardag is nu besteed aan een kerstpakket voor de bezoekers. In de balans zijn de reserves, die bij ABN AMRO waren ondergebracht, verlaagd om te voorkomen dat er boeterente zou moeten worden betaald. De grenzen waarop de boeterentes van toepassing zijn, veranderen echter weer en het bestuur zal zich nader oriŽnteren over eventuele andere mogelijkheden. Voor het komend jaar is weer een overschot te verwachten t.g.v. de aanhoudende coronacrisis.

De kascommissie bestaande uit de leden Peter van de Watering en Bas Poldermans hebben de jaarstukken over 2020 beoordeeld en de aansluiting van de balansposten met de administratie en de bijbehorende bankafschriften vastgesteld. De vergadering stemt met 100% van de uitgebrachte stemmen in met de jaarrekening 2020 en decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

De Jaarbegroting 2021 van de VUG geeft een dalende inkomstentrend vanuit contributies weer conform de eerdere opmerkingen hierover. Voor de contributie aan de Koepel Gepensioneerden (KG) is een verhoging te voorzien vanwege het feit dat er voor de verdere professionalisering van de staf extra kosten worden gemaakt.

In de kascommissie is Peter van de Watering aftredend. Het bestuur stelt voor om tot nieuw lid van de kascommissie Mark Goedhart te benoemen. De vergadering stemt hiermee in met 100% van de stemmen.

* * *

Start strategieproces (6)

Het huidige strategiedocument reikt tot 2022 en het bestuur is voornemens dit jaar een aansluitende strategie op te stellen en deze in april 2022 aan de ALV voor te leggen. De huidige strategie is gebaseerd op twee pijlers:
1. Pensioenen en alles wat ermee te maken heeft
2. Faciliteren van ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten, sociale interacties
De gedachte is een notitie te maken die voortbouwt op deze twee pijlers met concrete acties voor de komende 5 jaar en een doorkijk naar 2030 m.b.t.
1) De grote nationale veranderingen in de pensioenwereld en hoe we als Unilever gepensioneerden in APF kring Progress en kring Forward daar zo goed mogelijk onze belangen kunnen behartigen
2) De ontwikkelingen in ledental van de VUG en O&O verenigingen en eventuele gevolgen daarvan en acties daarbij
3) De steeds grotere rol van digitalisering, ook bij onze organisatie en activiteiten: website, ledenadministratie, vergaderingen, nieuwe mogelijkheden etc…
4) Het vinden van vrijwilligers voor de vele functies die onze organisaties met zich meebrengen

* * *

WBTR traject: Statutenwijziging (7)

Aanleiding voor de statutenwijziging is de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 van kracht is geworden. Deze wet vereist een aantal aanpassingen in de statuten van de Vereniging Unilever Gepensioneerden en haar afdelingen. De statuten moeten binnen een periode van 5 jaar zijn aangepast.

Deze wijzigingen in de statuten van de VUG hebben betrekking op: Wat te doen bij afwezigheid van bestuursleden hetgeen in de WBTR ‘belet en ontstentenis’ wordt genoemd (zie artikel 6.1 en 6.5); Hoe om te gaan met belangentegenstelling waarbij het belang van bestuursleden niet dezelfde zijn als het verenigingsbelang (zie artikel 8.7)

De wijziging van de statuten is ook een goede gelegenheid om deze op andere gebieden te actualiseren. Daarom zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
- Unilever Nederland Holdings BV is vervangen Unilever PLC die nu de nieuwe moedermaatschappij is van Unilever Nederland
- Progress is vervangen door Unilever APF dat nu het Unilever pensioenfonds is met daaronder twee kringen genaamd Progress en Forward
- In artikel 3.4 wordt expliciet de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) genoemd als nieuwe wetgeving die invloed heeft op het voeren van de ledenadministratie
- Artikel 3.1 is vereenvoudigd waarbij het nu duidelijk is dat eenieder die een pensioen ontvangt van Unilever APF lid kan worden van de VUG
- Artikel 19.3 is aangepast om mogelijk te maken dat ook mensen die niet uit actieve dienst gepensioneerd worden (zogenaamde slapers) lid kunnen worden van een afdeling (Ontspannings- en Ontmoetingsvereniging) van het bedrijf waar zij ooit hebben gewerkt
- Ook is dit artikel aangepast om duidelijk te maken dat er afdelingen zijn die verbonden zijn aan een voormalige Unilever-werkmaatschappij die inmiddels is overgenomen en waar ook gepensioneerden van het pensioenfonds van de nieuwe eigenaar lid kunnen worden
- In artikel 20.3 is bepaald dat ‘Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden’. In de oude statuten was er een additioneel vereiste dat minstens 50% van de leden aanwezig moest zijn bij de ALV. Indien dit quorum niet aanwezig zou zijn is een tweede ALV noodzakelijk, te organiseren binnen 2 tot 4 weken, waarbij het niet meer noodzakelijk is dat 50% van de leden aanwezig is
- Onder het kopje ‘Afdelingen’ zijn ook de afdelingen ‘Blijft In Gedachten’ Vlaardingen, Unimills Zwijndrecht en afdeling Loders Croklaan toegevoegd.

* * *

Unilever Algemeen Pensioen Fonds - Kring Progress

VO Progress (Mieke Claushuis)
Het VO heeft jaarwerk 2020 gecontroleerd via een aantal sessies met het bestuur. Het VO heeft positief geadviseerd. Nieuw is een informeel overleg inzake intern toezicht dat twee keer per jaar zal plaatsvinden. De eerste sessie werd zeer goed gewaardeerd. Het VO is tevens uitgenodigd deel te nemen aan de zogenaamde Kennis & Stakeholders Tafel bij de discussie over het nieuwe pensioenakkoord (NPA). In november zal een specifieke training georganiseerd worden m.b.t. het NPA en de gewijzigde rol daarin voor het VO. Mieke Claushuis is tevens deelnemer aan een informeel overleg tussen VO’s van diverse bedrijfsfondsen (bijv. Shell, Philips).

Diverse personele wijzigingen hebben plaatsgevonden in het bestuur: Frans Prins stopt als voorzitter, Martine Zegers is opgevolgd door Jeroen Delsink.

VUG-Nieuwe pensioenakkoord (Nico Overbeeke)
Het uitwerken van het nieuwe pensioenakkoord is, zoals voor alle pensioenafspraken, toebedeeld aan de sociale partners, werknemers en werkgevers, waarbij de pensioenfondsen een ondersteunende rol spelen.
In de voorgestelde wetgeving krijgen gepensioneerdenverenigingen ook een specifieke rol toebedeeld als vertegenwoordiging voor gepensioneerde deelnemers. Ze verkrijgen een hoorrecht, mits ze een significante vertegenwoordiging kunnen aantonen van de gepensioneerden in het fonds. (Ledenwerving krijgt ook om deze reden een nog prominentere aandacht bij onze VUG).
Het hoorrecht voor de VUG wordt besproken en ingevuld voor kring Progress en Forward. Als VUG zullen wij proactief met het NPA omgaan voor beide kringen, hetgeen meer inspanningen zal gaan vragen van VUG-leden.
VUG-vertegenwoordiging is aanwezig bij de Kennis & Stakeholders tafel georganiseerd door ons pensioenfonds APF.

Koepel Gepensioneerden (KG)
KG heeft een nieuwe voorzitter, de heer John Kerstens voormalig PvdA Tweede Kamerlid. Hij is voortvarend te werk gegaan en zijn uitstekende netwerk in Den Haag heeft er al voor gezorgd dat de KG nu bij besprekingen aanwezig is waar geluisterd wordt naar de senioren in plaats van dat die mogen vernemen wat besloten is.

In een extra overleg met minister Koolmees hebben de gezamenlijke seniorenorganisaties de eis op tafel gelegd dat vůůr 2027, wanneer het nieuwe pensioenakkoord van kracht zal zijn, indexatie mogelijk gemaakt moet worden.

Tevens zal voor een evenwichtige overgang van oud naar nieuw stelsel gezorgd moeten worden waarbij de rekening van bijvoorbeeld het afschaffen van de doorsneepremie niet bij de gepensioneerden komt te liggen.

De stelselmatige te lage premie-inleg bij veel fondsen heeft geld van oud naar jong laten vloeien en daarvoor zal een compensatie gevonden moeten worden. Doel van deze eisen is dat er een toekomstbestendig koopkrachtig pensioen komt waarbij met name indexatie mogelijk zal zijn.

In toenemende mate is er onzekerheid en onvrede over het nieuwe pensioenakkoord te lezen. Ook de noodzaak van een nieuw stelsel wordt door sommige deskundigen betwijfeld.

De KG is gestart met activiteiten op social media. Via deze kanalen kunnen boodschappen en commentaren direct bij geÔnteresseerden gebracht worden op een snelle manier. Ook journalisten maken veel gebruik van informatie op social media. De KG brengt verder regelmatig nieuwsbrieven uit die op de website www.koepelgepensioneerden.nl te lezen zijn. Ook is het mogelijk de nieuwsbrieven direct toegestuurd te krijgen via e-mail.

* * *

U-Vitalis

Ook bij de voorbereidingen, de ondersteuning en de uitvoering van deze ALV heeft de website weer haar waarde bewezen. Maar daarnaast is er zoals altijd regelmatig nieuws over Unilever, de VUG en andere interessante ontwikkelingen (o.a. over het nieuwe pensioenakkoord) te vinden.Vandaar onze suggestie:

Neem regelmatig een kijkje op www.u-vitalis.nl en blijf zo goed op de hoogte van alle
ontwikkelingen bij de VUG, bij Unilever en ook over de Progress pensioenen.

 Tot slot
Krijgt u binnenkort een nieuw e-mailadres?
Geef uw nieuwe e-mailadres ook aan ons door via: www.u-vitalis.nl/digitaal

Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van 16 november vindt u op:
www.u-vitalis.nl/VUG -> Vergaderstukken ALV november 2021