Uitnodiging ALV woensdag 17 april 2024

28/03 - Het VUG-bestuur nodigt u van harte uit voor de voorjaars Algemene Leden Vereniging (ALV) van de Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG).

Deze wordt gehouden op woensdag 17 april 2024 in het Vergadercentrum Engels, Groothandelsgebouw Rotterdam. Deze vergadering is aansluitend op de ALV van de Vereniging Gepensioneerden Unilever Hoofdkantoor-Research (VGU-HkR) en die van de Gepensioneerden Vereniging Unilever Bestfoods Nederland (GVUBN). 

De VUG ALV start met presentaties van Hedda Renooij (Algemeen Directeur) en Jeannelle Kooman (Directeur Pensioenen) van Unilever APF.

Aansluitend, om 14.00 uur, start onze ALV waarin wij terugkijken op de vele activiteiten, die zowel bij de VUG als bij de O&O verenigingen hebben plaatsgevonden. 

Kortom, het belooft weer een boeiende middag te worden en ik hoop velen van u woensdag 17 april te mogen begroeten in Rotterdam.

 

Programma woensdag 17 april 2024 

10.30 uur - Ontvangst leden VGU-HkR en GVUBN, gevolgd door hun eigen algemene ledenvergadering
12.00 uur - Gezamenlijke lunch VUG, VGU-HkR en GVUBN
13.00 uur - Presentaties van Hedda Renooij (Algemeen Directeur) en Jeannelle Kooman (Directeur Pensioenen) van Unilever APF
14.15 uur - Start Algemene Ledenvergadering VUG 
16.15 uur - Einde bijeenkomst

VUG-leden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via www.u-vitalis.nl/17april
Let op: Indien u zich al via de VGU of GVUBN heeft aangemeld, hoeft u dit níet nogmaals te doen.

Agenda Algemene Ledenvergadering VUG

1. Welkom, opening (Nico Overbeeke)
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 23 november 2023
4. Financiën VUG: (Gerard Prins)
- Jaarrekening 2023
- Verslag kascommissie: Bram Mol, Willemien Caderius van Veen.
- Verkiezing kascommissie - Boy Salverda wordt voorgesteld als nieuw lid
5. Bestuurssamenstelling en verkiezing: Gerard Prins treedt af als bestuurslid en stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Gerard is tevens waarnemend Penningmeester. Het bestuur heeft zich ingezet om een adequate vervanger te vinden. Dat is helaas nog niet gelukt. Voorstel is om Mark Goedhart voor een periode van 1 jaar “ad interim” te benoemen. Elly Christ is aftredend en statutair niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de benoeming met 1 jaar te verlengen ter overname van de Wtp activiteiten. Ton Lotterman en Nico Overbeeke zijn aftredend en herkiesbaar.
Kandidaatstelling kan door leden geschieden d.m.v. inlevering bij de secretaris van een schriftelijke door 10 leden getekende verklaring vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.
6. Ledenwerving (incl voorstel Aspirant lidmaatschap) (Wouter Musters)
7. Status en toekomst COGU (Gerard Prins)
8. O&O Verenigingen (Ton Lotterman)
9. VUG en Wtp: Progress (Nico Overbeeke) en Forward (Marianne Rots)
10. Korte updates overige activiteiten:
- U-Vitalis (Harry Jongeneelen)
- Stichting SbZ (Gert Schipper)
- Koepel Gepensioneerden (Dick Toet)
11. Werven van medewerkers voor diverse activiteiten Nico Overbeeke
12. Rondvraag
13. Datum volgende ALV: 26 november 2023 Hybride Zoom meeting vanuit HIVE Wageningen
Circa 16.15 uur: Sluiting ALV VUG en aansluitend een drankje en hapje

Alle relevante vergaderstukken voor deze VUG-vergadering worden tijdig gepubliceerd in het afgeschermde deel van www.u-vitalis.nl.