nummer 30 – november 2017
Bij deze VUG-Nieuws

Met veel plezier stuurt het bestuur u deze nieuwsbrief, waarin wij u op de hoogte brengen van de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 november, de laatste ontwikkelingen in het Algemeen Pensioen Fonds (APF) Unilever en extern de ontwikkelingen in de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).

In lijn met de wens van het VUG-bestuur om – op termijn en geleidelijk – over te gaan van een papieren naar een elektronische versie van VUG-Nieuws, ontvangen bezoekers van U-Vitalis.nl en zij die zich daarvoor hebben aangemeld, hierbij de elektronische versie. Voor informatie over het versturen van de elektronische uitgave kunt u een e-mail sturen naar Ari de Weijer op het volgende adres: verunigep@gmail.com.

Het bestuur wil u ook wijzen op de nieuwsbrief van U-Vitalis die tien keer per jaar elektronisch verschijnt met vele wetenswaardigheden. Wilt u zich abonneren op U-Vitalis-nieuwsbrief, registreert u zich dan eenmalig op http://u-vitalis.nl. De informatie is natuurlijk ook op de website in te zien.

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 november 2017

Wij nodigen u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 november 2017 in congrescentrum Vivaldi, Molenstraat 81, 5341 GC Oss

De bijeenkomst begint om 12.00 uur met een broodjeslunch.

 

Om 13.00 uur zal Auke-Jan Heeringa, fabrieksdirecteur van de Unilever Foods Factories in Oss een voordracht geven getiteld : “Unox in Oss, verleden en toekomst”

Om 14.30 uur begint de ALV en we verwachten deze om 16.00 uur te sluiten.


Agenda

1. Welkom, opening, vaststelling definitieve agenda (Nico Overbeeke)

2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 18 april 2017
4. Bestuurssamenstelling; het bestuur stelt voor om Mark Goedhart te herbenoemen
5. Financiën VUG (verdeling U-subsidie gelden en voorlopige begroting 2018 (Mark Goedhart)
6. APF Unilever kring Progress (Jitte de Jong)
7. KNVG-ontwikkelingen (Bert Beij)
8. Lancering nieuwe Website U-Vitalis (Harry Jongeneelen)
9. Steun bij Ziekte (Gert Schipper)
10. COGU (Mark Goedhart)
11. Rondvraag (Nico Overbeeke)
12. Sluiting

De onderliggende documenten zijn geplaatst op de U-Vitalis website.

Voor reiskosten met het openbaar vervoer boven de tien Euro kan bij de penningmeester Mark Goedhart een vergoeding worden verkregen.

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering in Vlaardingen 18 april 2017

De vergadering werd gehouden in het Engels Meeting & Conference Center in Rotterdam. Er waren 123 personen aanwezig. Voorafgaand aan de ledenvergadering gaf Rob de Brouwer, oud-directeur Hoogovens, oud-bestuurslid van de KNVG en Voorzitter van de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen een boeiend betoog getiteld “Is het aanvullend pensioenstelsel onhoudbaar? De belangrijkste mythes en onwaarheden over ons pensioen”. Rob Kragten, directeur van het Algemeen Pensioen Fonds (APF) Unilever gaf zijn reactie hierop met de belangrijkste strekking dat er voor de jongeren mede door de verwachte toekomstige ingrepen door de overheid behoorlijk veel zal veranderen en veel onzekerheden zich zullen aandienen.

VUG 2017-2022

In de afgelopen periode is door het bestuur in nauwe samenwerking met APF Unilever een ledenwerfactie verricht onder degenen die aangegeven hadden voor het lidmaatschap open te staan, maar dat nog niet hadden gedaan. 265 nieuwe leden hebben zich inmiddels opgegeven. Daarnaast zijn er in 2016 298 personen gepensioneerd bij Unilever NL, waarvan slechts 28 uit actieve dienst en de rest dus “ontwaakte slapers” zijn.
De relatie met Unilever is zeker goed te noemen; aan het einde van dit jaar zal een nieuwe overeenkomst gesloten worden.

In de vertegenwoordiging in verschillende organen kan tot nu toe redelijk voldaan worden, maar het bestuur is altijd op zoek naar vrijwilligers die aan aantal taken op zich willen nemen en doet hiermee een oproep zich bij hen te melden.

Mark Goedhart gaat kort in op zijn initiatief om gepensioneerden te zien als ambassadeurs voor het bedrijf vergelijkbaar met de situatie zoals die vaak wordt aangetroffen bij familiebedrijven. Unilever heeft daar wel oren naar en verzoekt de inzet van gepensioneerden in merkenteams. Vrijwilligers worden opgeroepen zich te melden.

Vaststelling jaarrekening 2016, verslag en benoeming van de kascommissie
 

De VUG-contributieverhoging zal per 1 mei ingaan. De VUG-contributie wordt gebruikt voor het opereren van de VUG; de Unileversubsidie gaat volledig naar de diverse verenigingen.

Het tekort van 52 k€ gaat ten koste van het VUG-vermogen. Twee banken worden ingezet: ING voor betalingen en ABN-AMRO voor het depot van het vermogen vanwege de relatief hoge rente die deze “staatsbank” verenigingen toekent (0.4%). Het staatsbankkarakter geeft het vertrouwen over de veiligheid van onze gelden. Extra uitgaven zijn vooral gegaan in de automatisering van de ledenadministratie en in hogere bestuurskosten.

IGLO-Hoogeveen is geen aparte vereniging en valt (op eigen verzoek) direct onder het VUG-bestuur. Het positieve saldo van 38 k€ bij de verenigingen wordt aangewend voor versterking van hun eigen vermogen. De bijdrage vanuit de VUG zal afnemen zoals bij de vorige ALV is besloten.

Namens de kascommissie geeft Bas Poldermans de aanbevelingen om het vermogen te verdelen over meerdere banken (hetwelk reeds is opgevolgd) en richtlijnen op te stellen voor de bestuursvergoedingen. Tevens geven zij aan dat de subsidies voor de verenigingen uitgedrukt in bedrag per lid verschillend zijn en bevelen zij aan om in overleg met de verenigingen tot een meer evenwichtige verdeling te komen.

De balans en de winst- en verliesrekening geven een goed beeld van het vermogen en bestedingen van de VUG en zij stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen. Bas Poldermans neemt afscheid als lid van de kascommissie en wordt vervangen door Jan Zeeuw.

Personele mutaties bestuur VUG

Het bestuur neemt afscheid van Ralph Hené en Nico Overbeeke memoreert de vele werkzaamheden, die hij heeft verricht, met name in de externe vertegenwoordiging bij PUSH en de KNVG. In zijn vervanging is nog niet voorzien. Vervolgens haalt Nico Overbeeke Brord Wehmeyer naar voren, die met een “klein protest” van zijn kant, benoemd wordt tot erelid van de vereniging. Nico prees de inzet van zijn uitzonderlijke kennis op het gebied van pensioenrecht en wetgeving, pensioensystematiek en problematiek voor Unilever Progress in de Deelnemers Raad en later het Verantwoordingsorgaan (VO). Extern leverde hij zijn bijdrage in landelijk verband aan de werkgroep PUSH, de KNVG en in gesprekken in de Tweede Kamer over het Financieel Toetsings Kader (FTK). Tevens leverde hij een bijdrage aan discussies op Europees niveau in de Europese Commissie in Brussel. Brord is buitengewoon lang actief geweest in bestuurlijke functies als bestuurslid van de VUG vanaf de oprichting en al daarvoor voorzitter van de voorloper CVUG. In een kort dankwoord vertelde Brord “overrompeld” te zijn door deze eer en gaf hij aan dat hij heel veel plezier heeft beleefd aan de werkzaamheden voor de VUG en zijn voorgangers.


Progress

Jitte de Jong, voorzitter van het Verantwoordingsorgaan onderstreept het belang van het VO en licht de dekkingsgraden toe. Aangezien de beleidsdekkingsgraad met 125 hoger is dan de vereiste dekkingsgraad (123), is het APF Unileverbestuur vrijgesteld van het schrijven van een herstelplan. Het vermogen is gegroeid tot 5.1 miljard €. Diverse mutaties hebben plaatsgevonden in het bestuur met de vervanging van Rob Clement door Rob Zoon en van Bert van Dongen door Theo Rutten. Per 1 januari 2017 is het Algemeen Pensioen Fonds Unilever opgericht met Progress en Forward als twee aparte kringen. Per 11 april 2017 heeft het VO een positief oordeel afgegeven over het gevoerde beleid, de uitvoering hiervan en de naleving van de principes voor goed bestuur. Ook Jitte doet een oproep voor geïnteresseerden in opleiding in pensioenzaken.

KNVG-ontwikkelingen

Bert Beij geeft de meest recente ontwikkelingen weer bij de KNVG. Belangrijk is de poging om als pensioenvereniging(en) participant te zijn in de pensioendiscussies die zich in de SER zullen gaan afspelen. Een advies wordt binnenkort verwacht waarin meer duidelijkheid zal worden gegeven over de toekomstige wijze van opbouw van het pensioen en de mogelijkheid van collectieve risicodeling.


Communicatie/Website U-Vitalis

Het gaat goed met de U-Vitalis website. Er zijn nu 2340 geregistreerde gebruikers. De digitale U-Vitalis nieuwsbrief is 10 maal verschenen in het afgelopen jaar. In de komende jaren zal tevens een digitale versie van het VUG-nieuws de rol van de papieren versie overnemen. Met ingang van November dit jaar zal de transitie gestart worden.


Steun bij Ziekte

Het aantal deelnemers aan de Stichting Steun bij Ziekte daalt volgens Gert Schipper gestaag. Oorzaak is simpelweg overlijden van deelnemers en geringe nieuwe aanwas. Bij het verlaten van actieve dienst dienen mensen zich ervan bewust te zijn dat zij over kunnen gaan naar SbZ voor gepensioneerden met een aantal specifieke voordelen zoals deelname aan de Vitaliteitsdag (was 29 augustus) en korting seniorencollectief.

 
COGU

Mark Goedhart mede namens Wil Heijkoop gaf aan dat de COGU blijvend goed loopt. Er is wel behoefte aan nieuwe bezoekers voor de regio’s Bussum, Amsterdam, Deventer, Numansdorp en noord Zuid Limburg. Vrijwilligers welkom!

Rondvraag

In de rondvraag vroeg Joop van Vliet naar de redenen dat de aankondigingen voor Blijdorp en het Nieuwjaarsconcert zo laat bij de gepensioneerden terecht komen. Nico Overbeeke gaf aan dat er bij de laatste een vervelende vertraging was opgetreden; zal in de toekomst vlotter verlopen. Het nieuwjaarsconcert is echter wel in eerste instantie een personeelsconcert.

Steve Russell vroeg naar de mogelijke effecten van een eventuele verkoop van Unilever aan een derde partij. Rob Kragten gaf aan dat voor deelnemers in Progress er geen effect zal zijn, aangezien het een gesloten fonds is. Wel kan er een andere afspraak komen over eventueel bijstorten. De situatie voor deelnemers in het Forward fonds zou het anders uit kunnen pakken.

Interne ontwikkelingen: APF Unilever kring Progress

Communicatie

In mei ontvingen we van Progress een Jaarbericht met daarin beknopt bevindingen uit het jaarverslag van 2016. In september volgde een Nieuwsbrief met op de eerste bladzijde mooi nieuws, door de hogere dekkingsgraden van de laatste maanden is indexatie vrijwel zeker. En omdat de inflatie over 2017 hoger uitvalt dan in de afgelopen jaren zal dat meer zijn dan we de laatste jaren gewend zijn. Naast de Nieuwsbulletins heeft Progress ook een e-service. Met de e-service wordt u regelmatig via e-mail geattendeerd op actuele zaken en kunt u doorklikken naar de Progress website. U kunt zich aanmelden voor de e-service via de button op de Progress website (www.unileverpensioenfonds.nl) .


Dekkingsgraden

De Actuele (nominale) Dekkingsgraad liep van eind januari van 135 op tot 139 eind augustus.  De Beleidsdekkingsgraad, het 12 maandgemiddelde van de Actuele Dekkingsgraad bedraagt 134 en de toekomstbestendige indexatiewaarde (TBI), waarbij volledig geïndexeerd kan worden staat op 123.


Governance

In de vorige VUG Nieuwsbrief konden we melden dat, na een moeizame procedure, het APF Unilever Nederland per 1 januari een feit was. Eén APF met twee fondsen, Progress en Forward, bestuurd door één One Tier Board (OTB). In de One Tier Board (OTB) zitten zowel de fondsbestuurders (de uitvoerende bestuursleden, UBs), als de vroegere stakeholders (niet-uitvoerende bestuursleden, NUBs). De NUBs hebben in deze bestuursvorm een meer toezichthoudende functie. De NUBs brengen verslag van hun bevindingen in de RvB uit aan het VO. Daarmee is de rol van het VO is veranderd van algemeen toezicht en advisering naar bewaking van het proces van besturen. Om deze veranderingen goed te laten verlopen en taken helder te krijgen zijn er een aantal trainingssessies geweest.


Adviezen

Bij de start van het APF in januari 2017 is een beloningsbeleid ingevoerd waarover door het Verantwoordingsorgaan (VO) eerder positief geadviseerd was. Na korte tijd is er advies over een verhoging van de vergoeding gevraagd voor één van de commissievoorzitters. Dat verbaasde het VO, omdat er een beperkte ervaring is met de werkdruk in de OTB en de APF en er slechts voor één voorzitter een voorstel wordt gedaan. Het VO adviseert de Raad van Bestuur (RvB) in de 1e helft van 2018 een evaluatie te doen van alle vergoedingen op basis van de vergoedingen in het 1e jaar. Er zal dan meer inzicht zijn over de genormaliseerde werkdruk na de het extra werk tijdens de startfase.


Het VO heeft gemeend neutraal/positief te moeten adviseren over de verhoging van de vergoeding onder de voorwaarde dat er medio 2018 een meer gebalanceerd advies voor de vergoeding voor alle commissieleden aan het VO wordt voorgelegd.

Voor de invoering van de OTB en het APF deelde het VO haar ervaringen met het Progress pensioenfonds met de (externe) Visitatie Commissie, die deze als onderdeel van haar eindrapport aan de RvB meenam. Nu dient de RvB verantwoording af te leggen aan het VO over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd en over de naleving van de principes voor goed pensioenbestuur. De taak van het VO is hier een oordeel over te geven. Het voorlopige rapport van hun bevindingen is besproken met het VO, aanvullende opmerkingen en aanbevelingen uit het VO zijn in het definitieve rapport meegenomen.

De RvB heeft in een bijeenkomst met het VO het uitgevoerde beleid toegelicht. Vragen over de stukken, het bestuursverslag 2016, de jaarrekening en het concept van de Rapportage Intern Toezicht werden beantwoord. Het VO is van mening dat de RVB in 2016 de aan haar gestelde taken naar behoren heeft uitgevoerd en daarbij een evenwichtig beleid heeft gevoerd. Het VO is voorts van mening dat de RvB de principes voor goed pensioenfondsbestuur correct naleeft.

Mutaties

Raad van Bestuur

De DNB heeft op 8 mei ingestemd met de benoeming van Theo Rutten als niet-uitvoerend bestuurder. Per die datum maakt Theo deel uit van de Raad van Bestuur van het Unilever APF.
Ruben Baldew en Michiel Roovers hebben het bestuur verlaten. Er zijn nieuwe kandidaten voorgedragen

Verantwoordingsorganen

Ook in de VO’s waren er twee vacatures aan de werkgeverskant. Frank Sluis en Jurgen Story gaan binnenkort Unilever verlaten. De Raad van Bestuur heeft op voordracht van Unilever Ryanne Besselink en Bas Verberg op 23 mei benoemd in zowel het VO Kring Progress als het VO Kring Forward. Voor de vacature van Jelmer Jongsma heeft de werknemersgeleding van beide VO’s helaas nog geen kandidaat gevonden.

Verkiezingen VO

In de loop van dit jaar zal de VUG een kieslijst op stellen voor de verkiezingen van nieuwe leden voor het Verantwoordingorgaan in 2019. Bent u geïnteresseerd in pensioenzaken en ambieert u een plek op de kieslijst laat het weten aan de secretaris van de VUG.


Externe ontwikkelingen: Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

Tegen de verwachting in heeft de SER nog geen advies uitgebracht aan de formatie deelnemende partijen. De vakbond FNV heeft veel interne problemen met het dossier pensioen. De FNV-ouderen hebben een brandbrief gestuurd aan het FNV-kader waarin ze bepleiten om toch vooral niet onnodig huidige pensioensystemen overboord te gooien.

Er verschijnen steeds meer publicaties waarin gewaarschuwd wordt voor veranderingen die meer kapot maken dan werkelijk verbeteren. Met name vanuit de academische wereld wordt gewezen op de onnodige voorzichtigheid die de Nederlandse Bank hanteert om de degelijkheid van pensioenfondsen te toetsen. Die toets is gebaseerd op het wettelijk vereiste Financieel Toetsingskader ( FTK ) en maakt gebruik van een hele lage rekenrente die ver ligt onder het rendement wat fondsen werkelijk maken.

Het kan anders

Als het dan onnodig is om de hele lage rekenrente te gebruiken om de degelijkheid van een pensioenfonds vast te stellen, hoe moet dat dan wèl?
50Plus heeft van de hand van de oud-voorzitter van de KNVG een wetsvoorstel ingediend waarin voorgesteld wordt om tijdelijk een bodem van 2% te leggen in de rekenrente. Voor zolang de ECB haar verruimingsbeleid voert, wat de reden is van de huidige lage rente, zou de rekenrente op 2% vastgesteld moeten worden. Dat heeft als gevolg dat de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen uit de gevarenzone van dreigende korting geraakt.
Ook de gezamenlijke koepels van gepensioneerden, KNVG en NVOG hebben een initiatief genomen om aan de situatie van de lage rekenrente te ontkomen.

De koepels vinden dat het tijd wordt dat organisaties van gepensioneerden en ouderen betrokken worden bij de vastgelopen discussie over de pensioenen. Nu de sociale partners er niet uitkomen vinden de koepels dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen om, in samenwerking met sociale partners en jongeren, een eerste stap te zetten om tot een oplossing te komen. Om de impasse te doorbreken willen KNVG en NVOG met de sociale partners en de jongeren onderzoeken wat de consequenties voor de verschillende generaties zijn bij de invoering van de zogeheten ‘macrostabiele rentevoet’ (MSR).

De MSR gaat uit van de beleggingsportefeuille samenstelling van een pensioenfonds en laat door een onafhankelijke deskundigen commissie een realistische rente berekenen.

Meer informatie over hoe de MSR kan worden vastgesteld is te vinden op de KNVG website. www.knvg.nl Doorrekening voor een aantal realistische fondsportefeuilles geeft rente waarden van ca. 2% aan. Dit voorstel van de koepels zou geheel in de plaats moeten komen van het huidige FTK.


Samen met NVOG?

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de KNVG heeft nog geen resultaat opgeleverd. Aangezochte kandidaten aarzelen als ze tot het inzicht komen dat de KNVG gerund wordt door vrijwilligers. Het ontbreken van een professionele stafmedewerker wordt als probleem ervaren.

Voorlopig ligt de zoektocht naar een nieuwe voorzitter even stil omdat de KNVG serieuze besprekingen met de NVOG aan het voeren is om te komen tot verdergaande samenwerking. In het veld van ouderenorganisaties zien we steeds meer samengaan ontstaan, KBO + PCOB, ANBO +UNIE + UOV +VPC zijn voorbeelden.

In de besprekingen zal ook gekeken worden naar de merites van volledig samengaan. Als we bedenken dat de KNVG een afsplitsing is (in 2012 ) van de NVOG zal duidelijk zijn dat dit proces met heel veel voorzichtigheid gevoerd wordt.

U-Vitalis

De website van de VUG, U-Vitalis, wordt binnenkort opnieuw gelanceerd. De website krijgt niet alleen een nieuw en mooier jasje, maar ook de inhoud wordt overzichtelijker en duidelijker gepresenteerd.

Op de entree-pagina is dan alle meest belangrijke informatie te vinden, die met slechts één muisklik op het volle scherm van uw PC, laptop of tablet tevoorschijn komt! Zo blijft u zonder in te hoeven loggen snel en makkelijk op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen over pensioenen, over de VUG en haar Verenigingen.

De lancering van deze geheel vernieuwde, verbeterde en meer gebruikersvriendelijke  website zal  op 14 november tijdens de ALV van de VUG in Oss plaatsvinden.

Dus noteer die datum in de agenda en ga meteen kijken op www.u-vitalis.nl