Nummer 31 – maart 2018
Met veel plezier stuurt het bestuur u deze nieuwsbrief met daarin de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 april 2018, de laatste ontwikkelingen in het Algemeen Pensioen Fonds (APF) Unilever en extern de ontwikkelingen in de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).

In lijn met de wens van het VUG-bestuur om – op termijn en geleidelijk – over te gaan van een papieren naar een elektronische versie van VUG-Nieuws, ontvangen zij die zich daarvoor hebben aangemeld, de elektronische versie. U kunt ontvangst van zo’n elektronische uitgave activeren door een e-mail te sturen naar Ari de Weijer op het volgende adres: verunigep@gmail.com.

Het bestuur wilt u ook wijzen op de nieuwsbrief van U-Vitalis die zeven keer per jaar elektronisch verschijnt met vele wetenswaardigheden. Wilt u zich abonneren op U-Vitalis nieuwsbrief, registreert u zich dan eenmalig op https://www.u-vitalis.nl. De informatie is natuurlijk ook op de website in te zien.

Verantwoordingsorganen APF Unilever
Het bestuur wil ook aandacht vragen voor de komende verkiezingen voor de Verantwoordingsorganen (VOs) van het APF Unilever, die eind 2018 zullen worden gehouden. Het APF zal u daar vanzelfsprekend uitvoerig over informeren en het VUG-bestuur zal daar op het geŽigende moment een kieslijst voor opstellen en indienen. Dat voorstel zal op de komende ALV worden voorgelegd.

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 april 2018

Wij nodigen u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 april 2018 in Engels Meeting & Conference Center, Stationsplein 45, Rotterdam

De bijeenkomst is in aansluiting op de vergadering van de VGU-HkR en begint om 12.00 uur met een broodjesluch.

 

Om 13.00 uur zal mevrouw Connie Braams, General Manager Unilever Benelux een voordracht geven.

Om 14.30 uur begint de ALV en we verwachten deze om circa 16 uur te sluiten.

Agenda

1. Welkom, opening, vaststelling definitieve agenda (Nico Overbeeke)

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017

4. Bestuurssamenstelling: Harry Hendriks is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Ton Lotterman stelt zich beschikbaar. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot lid van het bestuur. Kandidaatstelling kan door leden geschieden d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat

5. FinanciŽn VUG (jaarrekening  2017, verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie, verdeling Unilever subsidiegelden en begroting 2018) (Mark Goedhart)

6. APF Unilever kring Progress (Jitte de Jong)
    a. Verkiezingen APF Unilever
    b. Voorstel kieslijst VO Progress geleding gepensioneerden
    c. Overeenkomst VUG met APF Unilever met betrekking tot privacy-wetgeving

7. KNVG-ontwikkelingen (Bert Beij)

8. U-Vitalis (Harry Jongeneelen)

9. Steun bij Ziekte (Gert Schipper)

10. Contact Orgaan Gepensioneerden Unilever (COGU;  Mark Goedhart)

11. Rondvraag (Nico Overbeeke)

12. Sluiting

De onderliggende documenten en het jaarverslag van het VUG-bestuur worden of zijn geplaatst op de U-Vitalis website.

Voor reiskosten met het openbaar vervoer boven de tien Euro kan bij de penningmeester Mark Goedhart een vergoeding worden verkregen.

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering in Oss

14 november 2017

De vergadering werd gehouden in het congrescentrum Vivaldi in Oss . Er waren 66 personen aanwezig. Voorafgaand aan de ledenvergadering gaf Auke-Jan Heeringa, fabrieksdirecteur van de Unilever Food Factories in Oss een interessante voordracht getiteld “ Unox in Oss, verleden en toekomst”. Een gedetailleerd verslag en een kopie van de presentaties zijn te vinden op de U-Vitaliswebsite.

Notulen van Algemene Ledenvergadering van 18 april 2017
Met een kleine correctie dat de vorige vergadering niet in Vlaardingen, maar in Rotterdam is gehouden, worden de notulen goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

Bestuurssamenstelling VUG
Mark Goedhart is statutair aftredend. Het bestuur stelt voor hem voor de periode van 3 jaar her te benoemen, wat door de vergadering met applaus wordt ondersteund.

FinanciŽn VUG

a. De financiŽle cijfers voor de VUG laten een tekort zien van ca. k€ 4. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat de inning van de extra contributie pas sinds mei 2017 plaatsvindt. Een en ander is het gevolg van noodzakelijke veranderingen in de software. Voor 2018 voorzien we een totale uitgave van     k€ 48, waarbij er minder verzendkosten, hogere reiskosten voor het bestuur en blijvende investeringen in ICT zijn begroot. Mogelijk zou de contributie van de KNVG kunnen stijgen; hiermee is nog geen rekening gehouden. De vergadering stemt met de begroting in.

b.
De uitgaven van de COGU zijn k€ 3 lager dan begroot, echter de begroting voor 2018 van k€ 52k laat een verlies zien van ca. k€ 8. Dit komt voornamelijk door een voorziene vermindering van de bijdrage van Unilever. Dit verlies gaat ten koste van de reserves van de COGU. Op de vraag of versobering van het cadeau niet opportuun is, wordt gesteld dat dit nog niet aan de orde is.

c.
De bijdrage van Unilever aan de VUG-verenigingen staat onder behoorlijke druk, mede veroorzaakt door de druk op de marge ten gevolge van de eerdere dreiging van overname door Kraft/Heinz. Was de bijdrage in 2008 nog € 59 per lid, zij is nu voorzien op € 46 per lid in 2018. Alhoewel deze bijdrage nog niet definitief is, zullen we hier toch rekening mee moeten houden. In 2019 zou er nog meer druk op de bijdrage kunnen komen door de verkoop van de Spreads business. Er is hierover intensief contact van het VUG bestuur met Unilever-vertegenwoordigers.

d.
In navolging van de wens van Unilever en opmerkingen van de VUG-kascommissie heeft het bestuur tevens de verdeling van de Unileversubsidie over de diverse verenigingen onder de loep genomen. Er zijn een tweetal groepen verenigingen te onderscheiden. De eerste groep (Unichema, Loders, Unimills) was in 2008 geen onderdeel meer van Unilever en ontvangt tevens een bijdrage van de bedrijven die hen destijds hebben overgenomen. De Unileverbijdrage voor deze groep is gering of nul. De Unileverbijdrage aan de overige leden varieert behoorlijk van € 40 tot € 90 per lid. Het voorstel wordt gedaan om de Unileverbijdrage aan de verenigingen onder de eerste groep te handhaven en voor de andere groep gelijk te trekken naast een vaste bijdrage per vereniging. Dit zal nog uitgebreid besproken worden met de diverse verenigingen in januari 2018. Opties zijn: de situatie zo laten; solidariteit ofwel geen twee groepen of het voorstel van het VUG bestuur. NB de VUG bijdrage per lid is voor alle verenigingen gelijk; wel zal de hoogte hiervan in de discussie worden meegenomen, immers dit heeft implicaties voor de snelheid waarmee de reserves van de VUG worden uitgeput.  Het uiteindelijke voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV in april 2018.

APF Unilever-kring Progress

a. De actuele dekkingsgraad is 143% ( = +2% ten opzichte van 2016); de beleidsdekkingsgraad bedraagt 137% ( = + 15% ten opzichte van 2016) en de Toekomstbestendige Dekkingsgraad (TBI) is 123% ( = + 1% ten opzichte van 2016). Het bestuur heeft besloten om de pensioenuitkeringen voor 2018 volledig te indexeren wat neerkomt op +1.3%. Dit is een heuglijke ontwikkeling en redelijk uniek in pensioenland. Hierbij wordt de vergadering eraan herinnerd dat dit mede te danken is aan een bijstorting door Unilever in het kapitaal van APF Unilever Progress!

b.
Het Verantwoordingsorgaan heeft een positief oordeel gegeven over het door het beleid van het bestuur over de afgelopen periode

c.
Tevens heeft het VO het voorstel gedaan om na de verkiezingen het aantal gepensioneerden in de het VO terug te brengen van 8 naar 6, de actieven blijven met 4 leden in het VO aanwezig. De vertegenwoordiging vanuit de werkgever wordt voorgesteld te handhaven op 2.  De stemverhouding tussen gepensioneerden en actieven zal jaarlijks per 31 december worden vastgesteld (nu 1x per 4 jaar), om de effecten van de Unilever reorganisaties te reflecteren. Op dit moment is deze 4:1, hetgeen na de reorganisaties waarschijnlijk 6:1 zal worden.

d.
In de samenwerking met het VO van de kring Forward wordt voorgesteld om de in oktober geplande verkiezingen gelijktijdig te laten plaatsvinden en tevens wordt aanbevolen om als vertegenwoordigers van de actieven dezelfde personen te nemen voor beide kringen. Bij de verkiezingen wordt voorgesteld om de huidige VO leden hun functie, indien gewenst, te laten continueren. Aanmeldingen voor nieuwe kandidaten worden ingewacht vůůr 31 december  2017.  Voor hen die daarin interesse hebben, is er de mogelijkheid om zich voor een cursus op te geven die de ins-en outs van het pensioenstelsel in detail behandelen. Opgaves kunnen bij het VO worden gedaan.

KNVG-ontwikkelingen

a. In de vervanging van de voormalige voorzitter Martin van Rooijen is nog steeds niet voorzien. De mogelijke kandidaten zien op tegen de het behoorlijke tijdsbeslag dat de rol met zich meebrengt en het gebrek aan ondersteuning in de uitoefening van de functie. Dit vormt mede een reden dat er gesprekken zijn tussen het bestuur van de KNVG en NVOG (waaruit de KNVG ooit is voortgekomen) voor intensievere samenwerking, wat zelfs tot fusie zou kunnen leiden. Een andere overweging is dat hiermee een sterkere belangenbehartiging zou kunnen plaatsvinden.

b.
In het pensioendossier is het redelijk stil mede door de lange duur die de regeringsformatie heeft genomen. Het regeerakkoord stelt voor om het SER advies te volgen, echter de vakbewegingen zijn hierop tegen. De KNVG blijft benadrukken dat het huidige FTK (Financieel Toetsings Kader) lage relevantie heeft en vervangen zou moeten worden door kasstroommethodiek of een macrostabiele rentevoet.

Lancering vernieuwde Website U-Vitalis

a. Dankzij de inspanningen van Rick Slikkerveer, Emile Verdegaal, John Klerk, Harry Jongeneelen en met inbreng van Bert Vermeijden wordt door Harry J. met trots de nieuwe U-Vitalis website gelanceerd. Alle nieuwe informatie wordt weergegeven op de Entree pagina en met een klik wordt de rest van de informatie ontsloten, terwijl de achtergrond informatie over verenigingen, de VUG, SbZ, Progress etc. onder een menubalk te vinden zijn. Belangrijk is tevens dat de website nu voor 90% openbaar is. Voor specifieke onderdelen als “in memoriam” en speciale kortingsacties is inloggen vereist. Men wordt verzocht zich eenmalig opnieuw te laten registreren opdat het totale systeem geupdate kan worden. Tevens kan men zich registreren voor de nieuwsbrieven van U-Vitalis en de VUG!

b.
NO spreekt zijn waardering uit aan het team dat "on time in full”  en zonder budgetoverschrijding dit project heeft opgeleverd.

Steun bij Ziekte
 
Uit het premieoverzicht van de verschillende verzekeraars blijkt dat de stijging voor 2018 gematigd is. De premies liggen bovendien dicht bij elkaar. Dankzij de collectiviteitskorting van 10% is SbZ concurrerend. (Premie gelijk aan die van DSW!) Voor de komende jaren worden forsere verhogingen voorzien, omdat de kosten van de zorg bovenmatig blijven stijgen en omdat de reserves van de verzekeraars op zijn.

COGU

Mark Goedhart geeft, mede namens Wil Heijkoop, aan dat de COGU goed blijft functioneren. Wel wordt de oproep gedaan voor nieuwe bezoekers voor de regio’s Oss/Uden, Deventer, Amsterdam, Noord Limburg en de Zuid-Hollandse eilanden. De COGU en SbZ zijn beide verhuisd binnen het WTC naar kamer 1263.

Interne ontwikkelingen: APF Unilever, kring Progress

Communicatie

Na de berichten van mei en september 2017 zijn er in 2018 nog geen berichten of Nieuwsbrieven van Progress ontvangen. Naast de Nieuwsbulletins heeft Progress ook een e-service.  Met de e-service wordt u regelmatig via e-mail geattendeerd op actuele zaken en kunt u doorklikken naar de Progress website. U kunt zich aanmelden voor de e-service via de button op de Progress website (www.unileverpensioenfonds.nl) .

Dekkingsgraden

De Actuele (nominale) dekkingsgraad liep van eind  augustus  2017 op van  139 tot 142 eind februari 2018. De Beleidsdekkingsgraad, het 12 maandsgemiddelde van de Actuele dekkingsgraad, liep op van 134 naar 140. De toekomstbestendige indexatiewaarde (TBI), waarbij volledig geÔndexeerd kan worden, staat op 123.  In de Progress Nieuwsbrief  van september werd al  aangekondigd dat indexatie vrijwel zeker zou zijn. In december ontvingen we een brief met de mededeling dat  de pensioenen per 1 januari  2018 met 1,34% zullen worden verhoogd. Deze verhoging is gelijk aan de stijging  van de kosten van levensonderhoud. Op de achterzijde van die brief is een toelichting gegeven. Voor actuele informatie over de dekkingsgraad zie de website van Progress (www.unileverpensioenfonds.nl) .

Governance

Om de kennis van de  Niet Uitvoerende Bestuursleden van de Raad van Bestuur  (RVB) en van de leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) op peil te houden zijn door Progress in de afgelopen periode Themasessies georganiseerd over risicomanagement en over het  Beleggingsbeleid van de kringen Progress en Forward met een toelichting over de verschillen tussen deze portefeuilles.

Omdat in december 2016 het beleggingsbeleidsplan voor de jaren 2017 en 2018 uitvoerig besproken is, is er dit jaar slechts kort over dit onderwerp gesproken. Eind  2018 volgt er een uitgebreidere update.

Klachten- en geschillenregeling

Aan het begin van het jaar is aangekondigd dat er een adviesaanvraag zou volgen over de klachten- en geschillenregeling. Omdat er slechts redactionele aanpassingen zijn doorgevoerd en er geen grote inhoudelijke wijzigingen zijn gedaan, is ervoor gekozen om geen adviesaanvraag in te dienen bij de VOs. De aangepaste klachten- en geschillenregeling kunt u vinden op de website van beide kringen.

Inrichting Verantwoordingsorgaan
 
Het aantal zetels van de gepensioneerden is in de loop der tijd teruggebracht van 12 naar 8 zetels. Rekening houdend met het feit dat de verhouding actieven vs. gepensioneerden door de reorganisaties bij Unilever naar verwachting nog verder zal stijgen naar 1:6, wordt voorgesteld om de zetelverdeling als volgt vorm te geven:
• Gepensioneerden: 6 zetels
• Werknemers: 4 zetels
• Werkgevers: 2 zetels

Door de stemverhoudingen aan te passen wordt de deelnemerspopulatie vertegenwoordigd. Het voorstel is om de stemverhoudingen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de situatie. Het aantal zetels blijft hierbij gedurende de VO-zittingstermijn van 4 jaar gelijk. Om dit mogelijk te maken zullen de statuten en het Reglement VO Kring Progress aangepast moeten worden. Het VO heeft hierover positief geadviseerd

Premie- en diversiteitsbeleid

De Raad van Bestuur heeft het VO van de Kring Progress gevraagd te adviseren over het premie- en diversiteitsbeleid.
Het gevraagde advies voor het premiebeleid van 2018 is conform eerder gemaakte afspraken. Bij het diversiteitsbeleid wordt gewerkt volgens de afspraken, alleen bij overmacht kan van de afspraken worden afgeweken.  Het VO heeft de aanvragen besproken en heeft in beide gevallen positief geadviseerd.

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2018

Gegeven de grote wijzigingen binnen de aantallen actieven als gevolg van de Unilever-reorganisaties heeft de VO Kring Progress voorgesteld  om de verkiezingen in oktober 2018 te houden. Het nieuwe VO kan in de RvB/VO-vergadering van december 2018 worden geÔnstalleerd en van start gaan per 1 januari 2019. Tot die tijd zal het huidige VO actief blijven.

Externe ontwikkelingen KNVG

Het overleg in de SER over de herziening van het pensioenstelsel is in een impasse geraakt.
De FNV heeft grote problemen met het goedkeuren van een extra pensioencontract met individuele potjes. Het kabinet heeft daar wel duidelijk zijn voorkeur voor uitgesproken. Pensioenbestuurders zijn bezorgd dat het lang uitblijven van een duidelijk SER advies de overheid de legitimatie biedt om zelf het heft in handen te nemen.

Inmiddels zorgt de lage rente nog steeds voor een dreiging bij een aantal pensioenfondsen dat korting in 2019 of 2020 onafwendbaar is terwijl het realistische rendement van de fondsen indexering mogelijk zou moeten maken.

Pogingen van 50Plus om de rekenrente (tijdelijk) aan te passen stranden vooralsnog in de Tweede Kamer. Onduidelijk is hoelang deze onzekere situatie voort zal duren.

De besprekingen rond verdergaande samenwerking met de NVOG zijn nog volop bezig.
Binnen afzienbare tijd zal duidelijk worden welke vorm die samenwerking zal krijgen.

Website U-Vitalis.nl

De website van de VUG, U-Vitalis, is opnieuw gelanceerd. De website heef niet alleen een nieuw en mooier jasje, maar ook de inhoud is overzichtelijker en duidelijker gepresenteerd.

Meer informatie over Pensioenen, over de VUG en haar verenigingen, over allerlei weetjes van, door en voor de gepensioneerden van Unilever vindt u op de website van de VUG U-Vitalis


En meld u daar ook aan voor de digitale U-Vitalis nieuwsbrief die 7 keer per jaar verschijnt.