Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 november 2018


Wij nodigen u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 november 2018 in Unilever R&D Vlaardingen.
De bijeenkomst begint om 12.00 uur met een broodjeslunch.

Wilt u uw aanwezigheid bij de lunch vůůr 10 november doorgeven aan onze secretaris, Jan Maat: jan.maat52@gmail.com

Om 13.00 uur zal Lou Lievense, site director Unilever R&D Vlaardingen, een voordracht geven, waarna om 14.30 uur de ALV begint. We verwachten deze om 16.00 uur te sluiten.

Agenda

1.
Welkom, opening, vaststelling definitieve agenda (Nico Overbeeke)

2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018
4. Bestuurssamenstelling: Elly Christ is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar her te benoemen tot lid van het bestuur. Kandidaatstelling kan door leden geschieden d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat
5. FinanciŽn VUG (begroting 2019) (Mark Goedhart)
6. APF Unilever kring Progress  (Jitte de Jong). Uitslag Verkiezingen VO APF Unilever kring Progress
7. KNVG-ontwikkelingen (Bert Beij)
8. U-Vitalis (Harry Jongeneelen)
9. Steun bij Ziekte (Gert Schipper)
10. Contact Orgaan Gepensioneerden Unilever (COGU;  Mark Goedhart)
11. Rondvraag (Nico Overbeeke)
12. Sluiting

De onderliggende documenten en het jaarverslag van het VUG-bestuur worden of zijn geplaatst op de U-Vitalis website.

Voor reiskosten met het openbaar vervoer boven de tien Euro kan bij de penningmeester Mark Goedhart een vergoeding worden verkregen.Verslag Algemene Ledenvergadering op 17 april 2018

De vergadering werd gehouden in het Engels Meeting & Conference Center in Rotterdam . Er waren 113 personen aanwezig. De geplande voordracht van Connie Braams, General Manager Unilever Benelux kon vanwege omstandigheden geen doorgang vinden.

Het verslag is in conceptvorm in te zien op U-Vitalis. Hieronder een samenvatting.

Bestuurssamenstelling

Harry Hendriks is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Ton Lotterman heeft  zich beschikbaar gesteld en met applaus stemt de vergadering in met zijn aanstelling.


FinanciŽn VUG

De VUG-activiteiten kunnen worden betaald vanuit de contributie, de Unilever-subsidie komt dus volledig ten goede aan de verenigingen en de COGU. De inkomsten vanuit de contributie zijn lager dan verwacht vanwege de aanpassing van software om de contributie(verhoging) te kunnen incasseren. Door lagere lasten bij de COGU en de VUG is er, anders dan begroot,  een positief saldo van €3361. Door subsidiŽring van de verenigingen loopt het vermogen wel (langzaam) achteruit.


Ube Toolens doet verslag van de bevindingen en aanbevelingen van de kascommissie. Zij stellen voor de reservering voor het juridisch fonds te verhogen, de  verdeling van het vermogen van de VUG ten aanzien vande COGU en verenigingen te verduidelijken en na te gaan of de verenigingen kascommissies hebben ingesteld voor de controle van hun jaarrekeningen. Zij geven aan dat de balans en de rekening van baten en lasten een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Ube Toolens is aftredend en in zijn plaats stelt het bestuur voor om Ab van Blitterswijk te benoemen. De ALV stemt hiermee in.

Verdeling Unilever-gelden

Mede op basis van de aanbevelingen van de kascommissie van 2017 en de uitgesproken wens van Unilever, wil het VUG-bestuur tot een meer evenwichtige verdeling van de door Unilever beschikbaar gestelde gelden over de diverse verenigingen komen.


Uitgangspunt is handhaving van de onderverdeling in twee groepen die in 2008 bij de oprichting van de VUG zijn vastgesteld, ofwel waren de verenigingen van de bedrijven destijds wel of geen onderdeel meer van Unilever. Alleen voor Unimills is er een uitzondering gemaakt met een beperkte financiering.

Voor de acht verenigingen wordt een nieuw systeem voorgesteld met een vast bedrag per vereniging (€ 2000)  plus een gelijke bedrage per lid. Naast de Unilever-bijdrage krijgen de verenigingen, afhankelijk van in welke groep ze zitten, een vaste uitkering vanuit de VUG-reserves. Die verenigingen die een behoorlijke achteruitgang van dit nieuwe systeem ondervinden, krijgen een compensatie vanuit de VUG-reserves. De hoogte is voor de komende twee jaar vastgesteld. Met dit stramien zullen de VUG-reserves in ongeveer 10 jaar uitgeput zijn.

Een stemming geeft een sterke ondersteuning voor het bestuursvoorstel met slechts zeven tegenstemmers. Het voorstel is gevoeglijk aangenomen.

Samenwerking verantwoordingsorganen (VO’s) kringen Progress en Forward

De Raad van bestuur heeft ingestemd met het voorstel om dezelfde vertegenwoordigers van de actieven in de VO’s voor Progress en Forward in te zetten, gepensioneerde Forward leden ook in de Progress VO toe te laten en bijeenkomsten met de RvB gelijktijdig te houden.
Algemeen Pensioen Fonds Unilever - kring Progress

Communicatie

In mei ontvingen we het jaarbericht van Progress dat geheel gewijd was aan het jaarverslag van  2017. Kerncijfers van de rendementen van de  beleggingen worden gegeven, een mooie 7,3 % en de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad, die steeg met 18%. Een en ander wordt duidelijk toegelicht in artikeltjes van Rob Zoon, niet-uitvoerend bestuurslid en Michael Kaal, directeur Finance & Risk. Het volledige jaarverslag kunt u vinden op 
www.unileverpensioenfonds.nl/progress/documenten/publicaties/jaarverslagen/

In september kregen we een Progress/Forward-nieuwsbrief met daarin een overzicht van de financiŽle positie van beide fondsen en een uitleg over de toekenning van indexatie. Vanwege de goede positie van beide fondsen wordt nu al aangekondigd dat het er op lijkt dat volledige indexatie mogelijk is. Verder zijn er artikelen over de pensioenleeftijd, de UPO, het Uniforme Pensioenoverzicht ook voor gepensioneerden, het nieuwe pensioenstelsel en de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO). Verder stelt Kristian Vleugels, nieuw bestuurslid namens Unilever zich voor.

Met de e-service wordt u regelmatig via e-mail geattendeerd op actuele zaken en kunt u doorklikken naar de Progress website. U kunt zich aanmelden voor de e-service via de button op de Progress website (www.unileverpensioenfonds.nl) .

Dekkingsgraden

De Actuele (nominale) dekkingsgraad zakte van januari tot eind augustus van 147 naar 140   De Beleidsdekkingsgraad, het 12 maands-gemiddelde van de Actuele dekkingsgraad van 145 naar 141.  De toekomstbestendige indexatiewaarde (TBI), waarbij volledig geÔndexeerd kan worden staat op 124.


Nieuwe leden Verantwoordingsorgaan

Namens Unilever zijn Ryanne Besselink en  Bas Verberg in het VO benoemd.

 
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2018

De verkiezingen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan sluiten 26 oktober.  We zijn benieuwd naar de uitslag. Het nieuwe VO kan in de RvB/VO-vergadering van december 2018 worden geÔnstalleerd en van start gaan per 1 januari 2019. We hopen dat onze eerste zes kandidaten namens de VUG voor VO Progress : Elly Christ,  Mieke Claushuis, Jan Heemskerk, Nico Overbeeke, Dick Toet en Peter van de Watering voor de 6 plaatsen in het VO gekozen zijn.
De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

Eťn grote(re) Koepel?


Sinds de splitsing, mei 2012, hebben de besturen van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) elkaar regelmatig opgezocht om te voorkomen dat de twee organisaties tegen elkaar zouden worden uitgespeeld, terwijl zij wel een vergelijkbare doelstelling hadden: het behartigen van belangen van leden en in het verlengde daarvan de 3,2 miljoen gepensioneerden in Nederland. De beoogde samenwerking is, vooral in het begin, niet altijd even gemakkelijk geweest. Verschillen in managementstijl, cultuur en inhoud waren soms moeilijk samen te brengen. Gekozen is toen voor een ‘organisch groeimodel’ waarbij eerst zou worden getracht de commissies van deskundigen samen te brengen, te beginnen met de commissie pensioenen. Later kwamen daarbij de gezamenlijke commissies ‘Inkomen, koopkracht en AOW’ en ‘Zorg, welzijn, wonen en mobiliteit’.

In deze werkwijze zijn KNVG en NVOG naar elkaar toegegroeid en werd de vraag relevant of het, vanwege de presentatie naar de buitenwacht en het koppelen van een kwalitatief en constructieve inbreng met de getalsmatige component, verstandig zou zijn de samenwerking, ook in de organisatiestructuur, te intensiveren.

Een bestuurlijke werkgroep (twee KNVG-ers, twee NVOG-ers en een onafhankelijke voorzitter) is verzocht om advies te geven over de beste vorm van samenwerking en over de te benoemen problemen die we op de weg naar intensivering zouden kunnen tegenkomen.

KNVG en NVOG zijn organisaties van vrijwilligers, waarbij de grote inzet van veel mensen belangrijk is gebleken. Het advies van de werkgroep was om toe te werken naar een fusie, omdat ťťn organisatie (gefuseerd) een effectieve krachtenbundeling is, omdat zo’n organisatie voor iedereen helder is en omdat dit de mogelijkheden biedt voor een goede positionering in het politiek maatschappelijke krachtenveld en ten opzichte van de collega-(ouderen)organisaties. De beide besturen hebben op basis van dit advies de intentie uitgesproken om te komen tot een fusie en daartoe de noodzakelijke stappen te zetten via een stappenplan, waarin belangrijke problemen onderweg in kaart worden gebracht en van een oplossing worden voorzien. Streefdatum is 1 januari 2019.

De beide ALV’s hebben ingestemd met deze voortgang en inmiddels is een werkgroep bezig om de stappen te concretiseren. De eerste vergadering heeft op 5 juli jongstleden plaatsgevonden. Er zijn acht onderwerpen benoemd die de komende maanden verder uitgewerkt worden. Focus ligt met name op kantoor, vast personeel en hoogte contributie. Er zal een document worden opgesteld waarin de missie, visie en strategie van de huidige NVOG en KNVG en de toekomstige fusie naast elkaar worden gezet.

Het bestuur van de VUG is voorstander van de fusie. In de laatste ALV van de VUG zijn de leden op de hoogte gesteld van de voorgenomen fusie en ook in die vergadering was er steun voor de gekozen route.


Meer informatie over Pensioenen, over de VUG en haar verenigingen, allerlei weetjes van, door en voor de gepensioneerden van Unilever vindt u op de website van de VUG U-Vitalis


En meldt u daar ook aan voor de digitale U-Vitalis nieuwsbrief die 7 keer per jaar verschijnt.