VUG digitaal
Nieuwsbrief Vereniging Unilever Gepensioneerden - Editie 3 - november 2023 - Najaars ALV (webinar)
Nieuwe VUG bestuursleden Unilever's personeelsdirecteur Ger de Boer Carla Hilhorst
Bestuur verwelkomt Pieter Kuipers en Ron Potman Ger de Boer (HR) ook voor gepensioneerden op de bres Carla Hilhorst speciale gast tijdens ALV van de VUG Tekort bestuursleden hindert lokale verenigingen
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VUG (webinar)
Donderdag 23 november 2023

-> Aanmeldformulier 23 november

Beste leden,

Gaarne nodig ik u uit voor onze najaars Algemene Ledenvergadering waaraan u op donderdag 23 november van 10.30-12.00 uur via een online Zoom webinar kunt deelnemen. Onze gastspreker op 23 november is Carla Hilhorst, Chief R&D Officer Unilever Nutrition Business Group.

Een Zoom webinar betekent minder sociale contacten. In de fysieke voorjaars ALV op 17 april 2024 creëren wij dan weer extra ruimte om elkaar ook weer informeel te kunnen spreken. U kunt zich voor deze digitale ALV aanmelden via www.u-vitalis.nl/23november. Op dit aanmeldingsformulier kunt u ook uw vragen kwijt die u tijdens de ALV graag beantwoord wilt zien.

Zoals in voorgaande Zoom-uitvoeringen zal het aantal presentaties beperkt zijn en willen wij de leden vanuit de diverse activiteiten via korte stukjes vooraf via deze VUG@Nieuws informeren. De stukjes sluiten aan op de presentaties uit de ALV van 20 april 2023, een verslag van die vergadering leest u hieronder.

Ik hoop dat velen van u de gelegenheid vinden om ons 23 november digitaal gezelschap te houden.

Met hartelijke groet,

Nico Overbeeke
Voorzitter VUG

Agenda ALV VUG donderdag 23 november 2023 (online webinar)

1. Welkom, opening - Nico Overbeeke
2. Mededelingen en ingekomen stukken - Jan Maat
3. Notulen van Algemene Ledenvergadering 20 april 2023 - Jan Maat
4. Financiën VUG: Concept begroting 2024 - Gerard Prins
5. Bestuurssamenstelling: Bert Beij is tussentijds aftredend. Tussentijdse verkiezing van twee nieuwe leden: Ron Potman en Pieter Kuipers stellen zich verkiesbaar* - Nico Overbeeke
6. Veranderingen COGU - Gerard Prins
7. Ontwikkelingen Verenigingen - Ton Lotterman
8. Ledenwerving - Wouter Musters
9. Ontwikkelingen Wet Toekomst Pensioenen: VUG insteek - Nico Overbeeke
10. Rondvraag

Tot hier de onderwerpen die tijdens de ALV worden behandeld. Informatie over VO, U-Vitalis, COGU, Stichting SbZ, KG leest u verderop in deze VUG@Nieuws.

* Het bestuur is verheugd twee nieuwe bestuurskandidaten te kunnen voorstellen. Voordracht van eventuele andere kandidaten kan door de leden geschieden door inlevering bij de secretaris, uiterlijk 14 november, van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat. Stemmen betreffende de bestuursverkiezingen vindt plaats tijdens de Zoom meeting.

Even voorstellen

Het VUG-bestuur is verheugd twee nieuwe bestuurskandidaten aan u te kunnen voorstellen.

Pieter Kuipers (1958) werkte als advocaat bij de Hoge Raad, bij De Brauw Blackstone Westbroek en bij Damsté. Daartussenin was hij bijna 25 jaar bedrijfsjurist bij Unilever in Rotterdam en in Londen. In die periode was hij onder andere hoofd Juridische Afdeling Unilever Nederland, Deputy General Counsel Europe en Chief Ethics & Compliance Officer. Binnen Unilever had hij ook een aantal ‘nevenfuncties’. De belangrijkste waren bestuursvoorzitter van “Steun bij Ziekte U.A.”, werkgeverslid van de Raad van Bestuur van Pensioenfonds ‘Progress’.

Hij is sindsdien vooral actief als raadsheer-plaatsvervanger in civiele zaken bij gerechtshof Den Haag (sinds 2000) en gerechtshof Den Bosch (sinds 2018).

Pieter is daarnaast actief als bestuurder binnen de Protestantse Kerk Nederland, zowel op lokaal niveau (Den Haag) als landelijk.

Nieuwe VUG bestuursleden

Ron Potman (1957) startte bij Unilever R&D Vlaardingen als organisch chemicus, maar stroomde al snel door naar andere functies binnen R&D. Van oktober 1990 tot juni 1998 was hij hoofd R&D bij Van den Bergh Foods Nederland in een tijd dat die rol overging in Europese rollen voor Dressings en Margarine voor de keuken. Van juni 1998 tot de verkoop van Spreads aan KKR in juli 2018 vervulde Ron verschillende managementfuncties binnen Unilever R&D in Vlaardingen. Bij de verkoop van Spreads ging hij mee naar het nieuwe Upfield, tot september 2022. Namens Unilever was hij van 2001 tot 2009 bestuurslid en later voorzitter van de Europese Federatie voor Lipid Science & Technology.

Ron stelt zich nu gemotiveerd beschikbaar voor de rol als bestuurslid VUG en voorzitter van de VGU-HkR.

(Concept)notulen Algemene Ledenvergadering 23 april 2023 (Samenvatting)

De vergadering werd gehouden in Engels in Rotterdam. Er waren ca 100 personen aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering hield mevrouw Hanneke Faber, President Nutrition Unilever een voordracht, waarvan op www.u-vitalis.nl -> VUG een kopie te vinden is.

Welkom: Nico Overbeeke verwelkomt alle aanwezigen. Volgens ons pensioenfonds loopt het deelnemersaantal weliswaar terug, maar in 2053 zijn er zeker nog 7.000 gepensioneerden die een pensioenuitkering ontvangen en dus is er voorlopig nog werk aan de winkel voor de VUG.
Notulen ALV op 23 november: Deze worden door de aanwezige leden goedgekeurd.
Financiën (onder meer besproken): De inkomsten van de VUG zijn lager dan gebudgetteerd. Als reden noemt penningmeester Jan Verburg een dalend ledental t.g.v. overlijden en een lager aantal nieuwe leden dan geraamd. Terugstorting van overgebleven fondsen bij het opheffen van Calvé zijn opgenomen in de reserveringen. De bijdrage van de VUG aan de Koepel Gepensioneerden is toegenomen, een gevolg van professionalisering bij de Koepel. De jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Mark Goedhart en Bram Mol en door hen geaccordeerd. De vergadering geeft het bestuur decharge.
Bestuurssamenstelling: Penningmeester Jan Verburg is aftredend en op eigen verzoek niet herkiesbaar. Bestuur is op zoek naar een opvolger. Eindverantwoordelijkheid ligt tijdelijk bij bestuurslid Gerard Prins.
Ledenwerving: Wouter Musters geeft aan dat de instroom van nieuwe leden hapert. De ambitie is de ledenwerving weer op te voeren en Wouter presenteert plannen hoe dit te bereiken.
U-Vitalis: De digitale nieuwsbrief “VUG@Nieuws” beoogt volgens Harry Jongeneelen kortere artikelen te presenteren met links naar diverse websites waaronder U-Vitalis. De verkorte papieren versie t.b.v. de aankondiging van de ALV blijft tweemaal per jaar verschijnen voor leden die geen e-mailadres hebben opgegeven. Een peiling onder de leden wordt voorbereid om de communicatiewensen van de VUG leden beter te onderkennen.
VUG en Wet Toekomst Pensioenen (Wtp): De Wtp is in Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Uitgangspunt bij Forward is om zo snel als mogelijk over te gaan naar het nieuwe systeem. Progress, een gesloten fonds met betrokken werkgever, zou in het huidige systeem blijven.
APF Kring Progress: Mieke Claushuis geeft een overzicht van het aantal (gewezen) deelnemers en Pensioengerechtigden: Actieven 1.077, Gewezen 6.187 en Gepensioneerden 10.560. Het APF Bestuur heeft beslist de pensioenen per 1.01.2023 te indexeren met 13,54% (80% van de volledige indexatie). De hierdoor gemiste indexatie is niet verdwenen, die kan de komende jaren nog worden ingehaald. Dit onderwerp leidt tot een discussie onder de aanwezigen. Unilever heeft in januari 2021 aan de zogenoemde bijbetalingsverplichting voldaan en € 61,6 miljoen overgemaakt. Er waren voor de VO-verkiezingen geen andere kandidaten, alle VUG-kandidaten zijn gekozen.
Koepel Gepensioneerden: Bert Beij geeft aan dat de professionalisering van de Koepel goed verloopt mede dankzij de inbreng van de nieuwe voorzitter John Kerstens. Er wordt teruggeblikt op een goede infosessie over het nieuwe pensioen. Ook een sessie over hoorrecht is door een aantal leden bezocht. De seniorencoalitie waarvan KG onderdeel uitmaakt, blijkt een gehoorde effectieve gesprekspartner.
Ontwikkelingen O&O-Verenigingen/afdelingen: Gerard Prins meldt dat Calvé is gestopt. Alle O&O verenigingen zijn zeer actief bezig met de nieuwe statuten. Er zijn weer vele activiteiten georganiseerd waar weer als vanouds aan werd meegedaan.
COGU: Gerard Prins benadrukt dat de werkzaamheden zonder extra menskracht niet vol te houden zijn en doet een dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers.
Stichting Steun bij Ziekte: Gerard Prins is toegetreden tot het bestuur. De Vitaliteitsdag vindt plaats op 26 augustus 2023 in Papendal.
Rondvraag: J.L. Dekker pleit voor twee fysieke bijeenkomsten van de VUG ALV per jaar. Voorzitter geeft aan dat het bestuur hierover nog nadenkt, omdat er duidelijk een verschil is in het publiek dat bij de verschillende uitvoeringsopties aanwezig is en hij ook die anderen wil bedienen.

(Tot hier een samenvatting van de notulen ALV 23 april 2023.
Een uitgebreid concept verslag vindt u op www.u-vitalis.nl -> VUG)

Actuele VUG-ontwikkelingen

Bestuursmededelingen
(Nico Overbeeke)

Het bestuur heeft in de recente klankbordvergadering een voorstel gepresenteerd om de formele vergaderopzet en -agenda’s meer in lijn te brengen met onze strategie.
Gedacht wordt aan:
- Een fysieke voorjaars ALV in Rotterdam met een aansprekende gastspreker en een uitgebreide agenda waarin bestuursverkiezingen plaatsvinden, de jaarverslagen aan de orde komen en de commissies aan het woord komen.
- Een najaars ALV in digitale vorm, met aandacht voor voortgang speciale projecten en het Pensioenfonds waartoe ook een directielid van het APF wordt uitgenodigd.
- Overleg Sociale contacten (v/h Klankbordbijeenkomsten) tweemaal jaarlijks in maart en oktober.
- Overleg Pensioenbelangen: Formeel éénmaal per jaar voorafgaand de najaars ALV of vaker als daartoe aanleiding is.
- Speciale projecten als Ledenwerving en COGU vragen veel aandacht en maken goede voortgang.
- Uitbreiding VUG-lidmaatschap: Voornemen is dit open te stellen voor toekomstige APF gepensioneerden vanaf 60 jaar.
- Verder heeft het bestuur besloten een “Vacature overzicht” te gaan inrichten op U-Vitalis, waarop naast bestuursfuncties ook kandidaten worden opgeroepen voor commissies, kortdurende lopende activiteiten (´klusjes´) etc.

Ledenwerving
(Wouter Musters)

VUG LedenwervingDe ca 5.000 gepensioneerden die in het verleden hebben besloten om niet lid te worden van de VUG zijn aangeschreven om het belang en de voordelen van het VUG-lidmaatschap nogmaals onder hun aandacht te brengen. Dit is onder meer gebeurd in samenwerking met het Unilever APF die er een onderwerp aan heeft gewijd haar digitale Nieuwsbrief.

Acties om Slapers in een vroeg(er) stadium tot VUG-lidmaatschap te verleiden zijn onderweg. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om al vanaf 60 jaar VUG-lid te kunnen worden, wat ook voor actieven mogelijk zal zijn.

Veranderingen COGU
(Gerard Prins)

COGUDe COGU-commissie is per 1 oktober verhuisd van World Trade Center naar hoofdkantoor van Unilever aan het Weena in Rotterdam. Wil Hijkoop neemt na 15 jaar afscheid van de COGU, het vinden van nieuwe commissieleden en projectondersteuners heeft momenteel de hoogste prioriteit bij de COGU. Want: Geen commissie, geen COGU.
Verder is het streven de COGU-administratie in lijn te brengen met de VUG-ledenadministratie. Voordeel is dat werkzaamheden dan deels op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Ontwikkelingen O&O verenigingen
(Ton Lotterman)

O&O verenigingenStatutenwijzigingen: Aanleiding voor de statutenwijziging is de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 van kracht is geworden. Deze wet vereist een aantal aanpassingen in de statuten van de VUG en de O&O verenigingen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt alle statuten aan te passen aan de huidige tijd. Eind dit jaar zal het WBTR-traject met betrekking tot de statutenwijzigingen zijn afgerond.

Minder O&O verenigingen: Zoals eerder meegedeeld is de Gepensioneerden Vereniging Calvé Delft per 31 december jl. opgeheven. Inmiddels heeft ook het bestuur van Vereniging van Gepensioneerden Lever Fabergé “Blijf In Gedachten” (BIG) Vlaardingen te kennen gegeven met ingang van 31 december 2025 te willen stoppen. Belangrijkste reden voor het opheffen is de hoge leeftijd van de leden, hetgeen bij ander verenigingen ook speelt, met als gevolg dat bestuursfuncties steeds moeilijker vervuld kunnen worden.

VUG en Wet toekomst pensioenen
(Nico Overbeeke)

WtpAlgemeen: De Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is per 1 juli 2023 in werking getreden, de transitie moet voor 1 januari 2028 zijn voltooid.
Progress: Sociale partners zijn het eens de huidige situatie van het gesloten fonds met een betrokken werkgever (met een bij- en terugstortverplichting) voort te zetten als zijnde de best mogelijke situatie.
Forward: Sociale partners zijn in onderhandeling over het nieuwe pensioencontract. De VUG heeft zich formeel gemeld bij de sociale partners met de mededeling van het Hoorrecht gebruik te willen maken. Daartoe is een klein team gevormd bestaande uit Marianne Rots, Wouter Musters en Peter Haring. Vanuit het VUG-bestuur ontvangen zij support. Betreffende het opbouwen van deskundigheid wordt o.a. gebruikt gemaakt van de seminars van de Koepel Gepensioneerden en wordt waar nodig en nuttig opgetrokken met het VO Forward.

Verantwoordingsorgaan Progress
(Mieke Claushuis)

VO ProgressAl op 17 januari 2023 was er een fysieke bijeenkomst waarbij de oude leden van het Verantwoordingsorgaan werden bedankt voor hun inzet en de drie nieuwe leden zich persoonlijk konden voorstellen.
Ook in april hebben we een goede sessie gehad over het jaarwerk. Er waren vier A4-tjes met vragen van te voren opgesteld, die door Unilever APF binnen een paar dagen allemaal beantwoord werden.
In mei hebben we advies uitgebracht op het communicatiebeleidsplan. Communicatie wordt bij ons fonds goed aangepakt.
Dit jaar zijn ook de VO’s uitgenodigd door de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen om ondervraagd te worden over diverse thema’s.

De klachten- en geschillenregeling: De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is afgelopen juli aangenomen en kent een aantal wijzigingen die onmiddellijk ingaan. Een daarvan is de vernieuwde klachten- en geschillenregeling. De Wtp gaat verder in op wat een klacht is, de registratie daarvan en gelaagdheid van klachten.
Tot slot: APF Forward is bezig een adviseur te benoemen die het VO Forward gaat helpen met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en de VUG met het hoorrecht. In eerst instantie zullen beide VO’s gezamenlijk optrekken.

U-Vitalis
(Harry Jongeneelen)

U-VitalisEen mini-enquête met een peiling van de interesses en informatie behoeften onder VUG-leden is onder 60 COGU bezoekers uitgezet. Uit de goede respons (bijna 60%) kan afgeleid worden, dat we met onze VUG-communicaties op de goede weg zijn. De drie grootste O&O verenigingen gaan nu onder hun leden peilen of de voorlopige resultaten representatief zijn.
De U-Vitalis-redactie heeft een zeer informatief interview met Ger de Boer (HR directeur Nederland) gehouden, dat op U-Vitalis is verschenen.
De VUG bestond vorig jaar 15 jaar! De redactie werkt nu aan een artikel met een terugblik op het ontstaan en de eerste jaren na de oprichting, o.a. met interviews met diverse sleutelfiguren uit die tijd.
Er zijn plannen om op deze website ook vacatures binnen de VUG te gaan publiceren.

Koepel Gepensioneerden
(Dick Toet)

Koepel GepensioneerdenBelangrijkste gebeurtenis in de afgelopen periode was de aanname van de nieuwe pensioenwet. De Koepel heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, wat nog niet wil zeggen dat alle problemen opgelost zijn. Er zijn nog veel open plekken en onduidelijkheden zoals de mogelijkheid om een deel van het pensioen in één keer te laten uitbetalen en de controverse over het flexibele en het solidaire pensioencontract. Anders dan de vakbonden maakt de Koepel zich sterk om de keuzemogelijkheid te behouden.
De Koepel heeft zich met succes ook sterk gemaakt voor het hoorrecht voor gepensioneerden in het nieuwe stelsel. Er is inmiddels ook een Handleiding Hoorrecht gepubliceerd.
Conclusie is dat de Koepel de ouderen op de kaart gezet heeft en concrete resultaten bereikt.
In de komende periode zal de nadruk liggen op de implementatie van de wetgeving waarbij het belang van de gepensioneerden voorop zal staan en bij de Koepel in goede handen is.

Stichting Steun bij Ziekte
(Liesbeth Korswagen)

Steun bij ZiekteWe kunnen ons verheugen over een zeer geslaagde Vitaliteitsdag 2023 met een uitstekende opkomst.
Een mooi verslag met meer details en fraaie beelden zijn beschikbaar via de inmiddels verschenen SbZ nieuwsbrief (zie hiervoor ook www.u-vitalis.nl).
Over de premies voor 2024 kunnen we op dit moment van kopiesluiting nog geen mededelingen doen.

Colofon

VUG@Nieuws is bestemd voor de leden van de Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG) en verschijnt in digitale vorm maximaal vier keer per jaar.

Vragen of reageren?
Heeft u vragen of wilt u reageren op deze editie van VUG@Nieuws? Neem contact op met onze secretaris dhr. J(an) Maat via het e-mailadres: VUG-secretaris@u-vitalis.nl

Krijgt u (binnenkort) een nieuw e-mailadres? Geef dit dan s.v.p. even aan ons door.